Дейности

ПсиходиагностикаСоциално и емоционално функциониранеРазвитие на социални умения
Психодрама с децаТренинги за познавателни уменияТренинги за фина моторикаТренинги за родители
Групи за собствен опитИндивидуални консултации

Психодиагностика

Какво представлява психодиагностиката?

Всички деца се развиват с техните собствени темпове и реагират на света около тях по различен начин. Психологическото диагностициране и консултиране в център ” Когнитива” може да помогне да открием силните страни на детето, както и да оптимизираме развитието.

Психодиагностиката е област от приложната психология, която ни помага да определим нивото на функциониране в различните области на детското развитие:

Когнитивно развитие:

o Памет
o Внимание
o Мислене
o Език
o Способност за потискане
o Коефициент на интелигентност
o Комуникативни нарушения
o Образователни потребности
o Професионално ориентиране
* Психомоторно развитие

Социално и емоционално функциониране

Инструменти:

Диагностицирането и оценката в център „Когнитива” се базира на вече разработени и стандартизирани тестове и методики в областта на детското развитие.

* Тестове за установяване на нивото на психично развитие
* IQ тестове
* Тестове за училищна готовност
* Тестове за професионално ориентиране
* Игрова дейност и наблюдение
* Проективни тестове

За кого е подходяща психодиагностиката на развитие?

За деца, чиито родители:

* Искат да установят силните страни на детето си;
* Интересуват се в коя област трябва да положат повече усилия, за да може детето да достигне оптималното ниво на функциониране;
* Имат съмнения, че децата им са „прекалено“ активни или трудно се фокусират;
* Интересуват се дали детето им е добре подготвено за училище;
* Искат да помогнат на порасналото си дете да си избере подходяща за неговите способности професия.

Колко продължава психодиагностиката на развитието?

В зависимост от целта, психодиагностиката може да продължи от една до няколко сесии.

Развитие на социални умения

Какво представляват тренингите за социални умения?

Социалните умения представляват социално приемливи поведения, които позволяват на хората да си взаимодействат с другите по начин, който да предизвика положителен отговор и да избягват негативните отговори. Развитието на социалните умения е една от най-важните задачи в детството. Децата, които нямат добре развити социални умения са с по-висок риск за социо-емоционални трудности и имат по-ниски постижения в училище (Parker & Asher, 1987).

Тренингите за развитие на социалните умения са насочени към развитие на следните способности:
* Умение за общуване, активно слушане, даване и получаване на обратна връзка
* Умения да играят заедно
* Разпознаване на собствените си чувства и преживявания, както и тези на другите
* Умения за сътрудничество, по-добри стратегии за решаване на конфликти и взимане на решения
* Приемане на правилата като условие да се чувстват равнопоставени, сигурни и свободни
* НО едновременно с това насърчаване на креативността и спонтанността
* Умение за разпознаване на техните и чуждите желания, цели и способности.

Инструменти

Тренингите за социални умения включват ролеви игри, в които участниците разиграват ситуациите, които са проблемни в тяхното ежедневие и се опитват да намерят по-конструктивни стратегии за справяне с тях. Тези игри са забавни и приятни за децата и юношите и позволяват да се тренират умения за общуване в непринудена и защитена атмосфера.

За кого са подходящи тренингите за социални умения?

За деца и юноши между 10 и 18 години, които:

* Имат затруднения в общуването с връстници и възрастни
* Искат да подобрят вербалните и невербалните си умения за общуване като разбират по-добре:

o Жестовете на другите
o Езикът на тялото
o Своите емоции и тези на другите

Формат и продължителност на тренингите за социални умения

За да бъдат ефективни тренингите включват минимум 10 сесии в групи от деца и юноши на близка възраст. Продължителността на сесиите е между един и три часа в зависимост от възрастта на участниците и се провеждат един път седмично.

Психодрама с деца

Какво представлява психодрамата с деца?

Психодрамата е създадена през първата половина на миналия век от Джекъб Морено и макар да се основава на човешката спонтанност и игра, дълго време тя е използвана за терапия и обучения само на възрастни. В днешно време има няколко подхода в Европа, които адаптират психодрамата за работа с деца. Експертите в „Когнитива“ се основават на подхода, който се използва в Германия и е разработен от Алфонс Айхингер.

Психодрамата с деца може да се осъществява както в групи от деца на близка възраст, така и в индивидуални сесии.

Групите за психодрама с деца дават възможност на децата:
* Да изиграят свои конфликтни ситуации, емоции и преживявания в споделена игра
* Да пробват нови роли, които не са ограничени от възраст или пол, което обикновено се случва в семейна среда
* Да пробват граници и норми – кои са задължителни, кои са по-гъвкави
* Чрез комуникация и кооперация да се научат да разпознават своите емоции и преживявания, както и тези на другите деца
* Да опознаят силните си страни
* Да изследват връзките си с другите.

С метода на психодрамата този нов поведенчески опит води до по-дълбока промяна на Аз-образа на децата.

Инструменти

Групите за психодрама с деца използват игри, в които децата трябва да създадат общ сценарий и да си изберат роли, които да изпробват. Децата се забавляват по време на игрите и едновременно с това развиват интерперсоналните си умения в защитена среда.

В индивидуалните сесии се използват фигури на животни и хора, кукли, както и други символи, чрез които детето може да отработи свои тревоги или проблеми.

За кого са подходящи групите за психодрама с деца?

Групите за психодрама с деца са подходящи за деца между 4 и 12 години, тъй като има научни данни, че най-малката възраст, на която груповия опит има ефект, е 4 години.

Индивидуалните сесии за психодрама са подходящи за деца и юноши от 3 до 18 години, както и за възрастни.

Формат и продължителност на психодрамата с деца

Групите за психодрама с деца включват между 4 и 6 деца на близка възраст и продължават минимум 10 сесии. Продължителността на една сесия е един час и се провежда един път седмично.

Индивидуалните сесии по психодрама са с продължителност 50 минути, един път седмично и броят им се определя от желанието на клиента, както и от естеството на проблема, който трябва да се отработи.

Тренинги за познавателни умения

Какво представляват познавателни умения?

Последните десетилетия в науката се говори за така наречените екзекутивни функции, които са нисши познавателни процеси и едновременно с това са изключително важни за академичните постижения, математическите умения, социалните умения и цялостния успех в живота.

Екзекутивните функции правят възможно мисленето преди действането, запознанството с новото, справянето с неочакваните предизвикателства, поддържането на вниманието, стоенето за определено време на едно място.

Недостатъчно развитите екзекутивни функции се свързват с проблеми като ХАДВ (Хиперактивност и дефицит на вниманието). Много често учителите в детската градина или училище определят деца като „хиперактивни“, защото те са много „шавливи“. Но това не задължително е така. Използването на ЕФ изисква усилие, лесно да продължим да правим това, което правим до момента, а не да го променим.

Тези функции включват:
* Способност за потискане

o Прави възможно:
* задържането на вниманието върху нещо или някого;
* контролирането на поведението, мислите, емоциите така че да се преодолеят онези силни вътрешни склонности или външни примамки;
* осъществяването на това, което е по-подходящо или необходимо, което при учениците е четене, слушане на учителя без да се повлияват от заобикалящите ги шумове и стимули.
* Работна памет

o Представлява компонент от паметта, който отговаря за временното съхранение и манипулиране с информация. Този вид памет има ограничен капацитет.

o Работната памет прави възможно:
* обработването на информация;
* ученето.
* Познавателна гъвкавост

o Прави възможно:

* превключването на вниманието от една задача към друга;
* по-лесното адаптиране към правила.

Инструменти

Тренирането на екзекутивни функции включва задачи, които са забавни за децата и са основани на научни изследвания в областта. Целта на задачите е да се увеличи тяхната способност да потиснат първия отговор, който се появи, както и да увеличат обема на работната им памет.

За кого са подходящи тренингите на екзекутивни функции?

За деца, които:
* Са определени като „шавливи“ и много активни.
* Имат проблеми с това да се концентрират върху определена задача за достатъчно време.
* Имат затруднения в социалните си умения, защото не могат да потиснат своите желания.

За родители, които:

* Искат да повишат общия потенциал на децата си и техните академични постижения.
* Искат до подобрят социалните умения на децата си.

Формат и продължителност на тренингите за екзекутивни функции

Общата продължителност на тренингите за екзекутивни функции се определя в зависимост от индивидуалните способности на детето. При наличието на заявка от страна на родителите, както и периодично в течение на тренингите се прави оценка на детето и се определя нивото на справяне на детето. В зависимост от това се дават препоръки на родителите за прекратяване или продължаване на тренингите.

Тренирането на екзекутивни функции се осъществява в индивидуални сесии с всяко дете, един път седмично по 50 минути.

Тренинги за фина моторика

Какво представлява фината моторика?

Фината моторика се е способност за извършването на дейности с ръцете, при които се изисква умело боравене с всеки пръст по отделно и противопоставянето на палеца на останалите пръсти. Това най-вече се изисква при държането и боравенето с химикал, молив, ножица. Моторните умения значително влияят и на свой ред се влияят от социалните, емоционалните и когнитивните измерения на развитието. Счита се, че новоизградените моторни умения могат, драматично да стимулират общите познавателни способности. Още на две години децата започват да проявяват интерес в правенето на знаци на хартия, те се силно погълнати в заниманието си да правят „драсканици”, които първоначално са безцелни и некоординирани движения, но често са позиционирани така че се постига определена степен на визуално равновесие. Постепенно и преднамерено правенето на очертания се слива – към линиите от край до край на листа се допълват точки, кръгове и така моторния контрол на детето се усъвършенства. Счита се, че периодът между 3 и 4 години е критичен за усвояването умения свързани с фината моторика. Това е периодът, в който трябва да се овладее пинсетното хващане. Именно тук ролята на родителя или човека, които полага грижи за детето е съществена, той трябва да покаже и помогне за прилагането на правилната позиция и разположение на пръстите върху средството за писане. Също така е необходимо тази способност да се упражнява.

Инструменти:

Задачите за трениране на фина моторика са интересни и обичайни за децата. Те включват подреждането на пъзели, рисуване, оцветяване, рязане с ножица, хващане и боравене с малки предмети, нанизване на мъниста, лепене и моделиране.

За кого са подходящи тренингите за фина моторика?
* За деца, чиито родители искат да ги подготвят по-добре за предучилищното образование;
* За деца, които са трябва да положат допълнителни усилия в развитието на тези умения;
* За деца, които са определени като трудно справящи се със задачи за фина моторика и им трябва малко помощ, за да се справят по-добре.

Формат и продължителност на тренингите за фина моторика:

Тренингите за фина моторика обикновено не са с голяма продължителност. Включват няколко консултации за оценка на фината моторика, в които се дават препоръки на родителите какви задачи да изпълняват вкъщи с детето си.

Тренинги за родители

Какво представляват тренингите за родители?

Да си родител е предизвикателна и не лека задача. В ежедневното старание да осигурим на децата си здрав и полезен живот понякога се губим в колебанието си „Аз добър родител ли съм?”

Тук, в психологически център „Когнитива” ще Ви придружим в търсенето на отговора чрез тренинги и семинари на следните теми:
* Как да общуваме спокойно с децата си
* Дисциплината – знак на обич или опит за контрол
* Защо детето има нужда от внимание
* Как да се справим с агресивното поведение
* Теми по Ваши заявки и др.

Инструменти

Тренингите и семинарите ще имат както информативна, така и преживелищна част за Вас. Чрез метода на психодрамата ще можете да изследвате себе си като родител и да придобиете идеи за желана промяна.

За кого са подходящи тренингите за родители?

За родители, които:
* Желаят да научат повече за развитието на децата.
* Имат конкретни тревоги или въпроси, които искат да споделят и да потърсят мнение.
* Се интересуват кои са най-често срещаните предизвикателства в родителстването.
* Искат да общуват пълноценно и информирано с децата си.

Формат и продължителност на тренингите за родители

Форматът на тези тренинги е гъвкав и зависи от конкретната тема или заявка. Могат да бъдат еднократни в рамките на 2-3 часа, но може да има и няколко срещи, които са фокусирани върху различни теми.

Групи за собствен опит

Какво представляват групите за собствен опит?

Групите за собствен опит позволяват да се изследват всякакви лични проблеми и тревоги чрез активни методи. Методът, който използваме в „Когнитива“ е психодрама, създаден през миналия век от Джейкъб Морено. Независимо от странното си име, този подход съчетава ролеви игри и групова динамика, което помага на хората да получат друга гледна точка върху своите конфликти в защитена среда. Те дават уникален опит в група, който усъвършенства използването на езика и комуникацията в социална среда.

Инструменти

Най-често използваните техники в психодрамата са:
* Смяна на роли – където индивидът има възможност да застане в позицията на значим за него човек и да разбере неговите преживявания с помощта на водещия и групата.
* Огледало – където индивидът има възможност да наблюдава друг човек, който играе неговата роля и така да получи друга перспектива за собствените си проблеми.
* Дублиране – където индивидът може да наблюдава групов член да изразява неговите емоции и преживявания, което изгражда емпатия и възможност да се срещнем с проблемите си по конструктивен и неагресивен начин.

За кого са подходящи групите за собствен опит?

Групите за собствен опит за подходящи за юноши над 15 години и възрастни, които:
* Искат да подобрят социалните си умения и способността си да се свързват с другите по по-конструктивен начин.
* Са любопитни и искат да разберат своите силни и слаби страни.
* Искат да се справят с определен конфликт или преживяване и да срещнат емпатия и разбиране от другите.
* Искат да станат по-умели в разпознаването на собствените си емоции и тези на другите.
* Не се страхуват да погледнат в своите страхове и сънища и да потърсят скрития смисъл в тях.

Формат и продължителност на групите за собствен опит

Групите за собствен опит могат да имат различна продължителност и честота. Когато са групи за тийнеджъри обикновено продължават минимум 10 сесии по 3 часа всяка, един път седмично.

Когато са групи за възрастни продължават 200 учебни часа като е възможно да бъдат провеждани един път месечно за един уикенд по 20 учебни часа или един път седмично за 4 учебни часа.

Индивидуални консултации

Индивидуалните консултации могат да засягат всякакви проблеми или въпроси, от които клиента се интересува.

Могат да касаят въпроси, свързани с:
* Проблеми на детето му.
* Типичното развитие на детето на определена възраст.
* Собствени проблеми и преживявания.
* Неясни перспективи за бъдещето.
* Телесни оплаквания, които е възможно да имат психологически причини.
* Желание за собствено усъвършенстване и развитие.